FM@dia - Forum 2004
 
concept
programme
workshops
themes
discussion board
press info
register
people
 
contact >>
sponsors >>
 
mailing list >>
FM@dia Forum 2004  
 
Press Info FM@dia Forum 2004
 
 
[Cz] Tisková zpráva FM@dia Forum 04

Setkání nezávislých médií v Praze (ČR) a Freistadtu (A)

tisková konference: pondělí, 7.června 13.00 v NoD Experimentální prostor, Dlouhá 33

Tisková zpráva FM@EDIA FORUM 2004

Setkání nezávislých médií v Praze (ČR) a Freistadtu (A)
10.-13. červen 2004
http://www.fmedia.ecn.cz

tisková konference: pondělí, 7.června 13.00 v NoD Experimentální prostor, Dlouhá 33, Praha

Připojení nových států do Evropské unie 1. května 2004 představuje významný historický mezník. S roz±ířením EU je oµiven koncept sjednocené Evropy jako prostoru míru, demokracie a spolupráce. Kvalita i rozsah mezikulturní výměny a přeshraniční spolupráce nicméně za obecným ekonomickým a makropolitickým vývojem v mnoha oblastech občanských iniciativ citelně zaostává.

Nezávislé, autonomní, občanské iniciativy v oblasti účasti v médiích (rozhlas, televize, tiskoviny, internetové a kabelové vysílání, internetové portály, mailiglisty, distanční vzdělávání, bilboardové a plakátové kampaně a dal±í hybridní média) zaji±?ují transparenci a různorodost komunikačních struktur nejen v místních, regionálních sítích, ale přispívají také k dialogu mezi různými společenskými a jazykovými komunitami. Setkání FM@dia Forum 04 v Praze a ve Freistadtu ve dnech 10. - 13. června 2004 se soustředí na otázky výměny informací a občanské spolupráce v různých typech společenství a komunitních médií uvnitř EU i v regionech za hranicemi roz±ířené Evropské unie.

Nezávislá (autonomní, občanská, minoritní) média plní důleµitou funkci a korigují informace vytvářené masovými (komerčními veřejnoprávními) médii. V současnosti představují základní sloµku demokratického a pluralitního vývoje společnosti. V různých regionech "nové Evropy" se podmínky pro činnost nezávislých médií značně li±í a jsou podmíněny místními legislativními, politickými, ekonomickými, právními a společenskými podmínkami. FM@dia Forum má za cíl přispět k vzájemnému poznání, k míře solidarity, k rozvoji nových strategií, které mohou podpořit, upevnit úlohu nezávislých médií a zajistit jejich lep±í postavení v celkové politice Evropské unie i v jednotlivých regionech.

Účastníci FM@dia Fora zastupují řadu mediálních oblastí, kulturních, společenských a občanských aktivit, (mediální analytici, zástupci nevládních organizací pro lidská práva, pro µivotní prostředí, aktivisté z kulturních, minoritních, radikálních médií, programátoři nových technologických nástrojů pro komunikace, atd.). Na programu prvních dvou dnů fóra jsou otázky související s vývojem situace v zemích tvořících "evropskou mediální krajinu", na diskuzi o "návodu na přeµití nezávislých médií", a o udrµitelných a efektivních modelech výměny informací a způsobech občanské Panevropské spolupráce. Forum bude pokračovat ve Freistadtu 12 a 13. června, kde budou na programu různé přeshraniční aktivity jako součást autonomního regionálního rozvoje.

FM@dia je otevřené forum pro formulaci a diskuzi o strategii pro vytvoření Evropské sítě nezávislých médií.

Místa konání:
Praha: NoD - experimentální prostor
Dlouhá 33
Praha 1
http://www.roxy.cz/nod

Freistadt: Salzhof
4240 Freistadt
Salzgasse 15

Pořadatelé:
Europské občanské forum
Federace Svobodných rádií Rakouska
Radio FRO, Linec, R
RadioZ, SRN
Radio Jelení, CZ
Radio Corax-Interaudio, SRD
NoD - experimentální prostor, Praha
Radioakropolis Praha

Projekt podpořily: ECF-Evropská kulturní nadace, Österreichisches Kuratorium für Presseausweise.Grüne Bildungswerkstatt, Rakousko Renner Institute, Rakousko, RTR Broadcast and Telecom Regulation ltd., Rakousko. Rakouský kulturní institut Praha,Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Econnect, Britská rada Bratislava.

Kontakty:Verband Freier Radios Österreich
c/o Thomas Kreiseder
Kirchengasse 4
4040 Linz
thomas.kreiseder@fro.at
0043-650-7904281

Místní koordinace Praha:
Milo± Vojtěchovský, Dana Recmanová (Centrum pro současné umění Praha, Radio Jeleni, Praha) milos.vojtechovsky@fcca.cz
Tel:00420 224373178,
info@radiojeleni.cz

Freistadt: Otto Tremetzberger (Radio Freistadt)
otto.tremetzberger@fro.at


Links:
Tisková zpráva - RTF verze:
http://fmedia.ecn.cz/docs/pressinfo_cz.rtf

 
 
 
people media open_source logbook links fmedia_jingle fmedia_jingle